Στην ΑΚΡΙΤΑΣ προτεραιότητά μας είναι να υπερβαίνουμε το πλαίσιο των Ηθικών και Κοινωνικών Αξιών που διέπουν μια εταιρεία και να εφαρμόζουμε με συνέπεια την Εταιρική Υπευθυνότητα, τόσο στις συναλλαγές μας και στις δραστηριότητες της Εταιρίας, όσο και σε δράσεις ή ενέργειες που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αποβαίνουν σε όφελος της κοινωνικής οικονομίας.  Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και βάση διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει μετρήσιμα και αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την επίδοση της Εταιρίας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.