Ενημέρωση σχετικά με την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του Χ.Α.Α

Στα πλαίσια δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 31/12/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, γνωστοποιεί…