Η βιομηχανία επεξεργασίας τεχνητής ξυλείας AKRITAS συνεχίζει επιτυχημένα την υλοποίηση του αναπτυξιακού της πλάνου. Στα πλαίσια αυτά, στις 21.09.2018 υπογράφηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει :

 

  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 19,4 εκατ. ευρώ μέσω καταβολής μετρητών και κεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων και την έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  • Την αναδιάρθρωση του υπολοίπου του συνόλου του δανεισμού της εταιρίας με βιώσιμους όρους και μακροπρόθεσμο πλάνο αποπληρωμής, που θα περιορίσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.
  • Τη χορήγηση πρόσθετου κεφαλαίου κινήσεως για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρίας.

 

Η αναδιάρθρωση αυτή αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας και τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της προοπτικών.

 

Παράλληλα, το 1ο εξάμηνο του 2018 αποτέλεσε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εταιρία επανατοποθετήθηκε στην αγορά, μέσω μιας στοχευμένης στροφής στο μίγμα των πωλήσεών της , προς προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14,5 εκατ., στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το προηγούμενο έτος και με αύξηση της συμμετοχής των προϊόντων μεταποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 29% σε σχέση με πέρσι.

 

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA σε επίπεδο Ομίλου (προσαρμοσμένο για την μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) ανήλθε σε        €-150 χιλ. βελτιωμένο κατά 40% σε σχέση με πέρσι, πιστοποιώντας τη σταδιακή επιστροφή της μοναδικής Ελληνικής βιομηχανίας του κλάδου σε θετικά αποτελέσματα. Σε επίπεδο εταιρίας, η βελτίωση ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 60%, καθοδηγούμενο από τη βελτίωση του Μεικτού Περιθωρίου και τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.

 

Η προσήλωση στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεχίζεται απρόσκοπτα με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση της μεγάλης ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τόσο το προφίλ όσο και τα αποτελέσματα της εταιρίας. Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος αναμένεται να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας.