ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ OIKONOMIKΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019 ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   ΑΚRITAS

Η βιομηχανία επεξεργασίας τεχνητής ξυλείας AKRITAS συνεχίζει απρόσκοπτα τον στρατηγικό της σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται σε 3 κύριους άξονες:

  • Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρίας και την εξυγίανση του ισολογισμού της
  • Την αξιοποίηση της κυρίαρχης της θέσης στην Ελληνική αγορά για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της αναμενόμενης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας
  • Την υλοποίηση των επιχειρησιακών της στόχων για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητάς της

Στα πλαίσια αυτά αξίζει να σημειωθεί, ότι το από 21.09.2018 υπογεγραμμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, υλοποιείται με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώνεται την 30.09.2019, κάτι το οποίο  αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας και τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της προοπτικών.

Το 1o εξάμηνο του 2019 η εταιρία κατόρθωσε να αυξήσει τις πωλήσεις κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2018 στα €14,8 εκατ., συνεχίζοντας τη στοχευμένη πορεία βελτίωσης του μίγματος αυτών. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι στη διεθνή αγορά είναι ήδη αισθητά τα σημάδια της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με την υφεσιακή πορεία της Τουρκικής οικονομίας να επηρεάζει σημαντικά τη συνολική δυναμική του κλάδου στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, ενώ και η Ελληνική αγορά δεν εμφανίζει ακόμη αξιόλογους ρυθμούς μεταβολής.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA της εταιρίας (προσαρμοσμένο για την μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) ανήλθε σε ζημίες ύψους €-303 χιλ. έναντι ζημιών €- 122 χιλ. πέρσι. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση της μέσης τιμής αγοράς και ανάλωσης ξύλου κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, οι οποίες ωστόσο έχουν ήδη αποκλιμακωθεί σταδιακά κατά το 2ο τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική αρνητική επίδραση για το 1ο εξάμηνο του 2019 των τιμών των α’ υλών (ξύλου και κόλλας) στο Κόστος Παραγωγής ξεπερνάει τις €450 χιλ., γεγονός που εν μέρει αντισταθμίζεται από τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και τις οικονομίες κλίμακας που επιτεύχθηκαν λόγω της αυξημένης παραγωγής, με αποτέλεσμα η Μεικτή Κερδοφορία να είναι μειωμένη κατά περίπου €300 χιλ. σε σχέση με πέρσι.

Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος στην Ελλάδα αναμένεται να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα η διείσδυση σε νέες αγορές αναμένεται να ενισχύσει περεταίρω τόσο τις εξαγωγές όσο και τα αποτελέσματά της.