Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 21.09.2018 υπογράφηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την άμεση βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Οι βασικοί άξονες της ως άνω συμφωνίας είναι οι εξής:

  • Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με α) την καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 12,793 εκατ. ευρώ και την έκδοση προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας  ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές  ονομαστικές μετοχές και β) με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού 6,601 εκατ. ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικές μετοχές.
  • Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ποσού 12,793 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας ΟΔ-ΓΕ ΑΤΕ. Το ποσό της αύξησης θα διατεθεί για την εξόφληση μέρους του συνολικού δανεισμού της εταιρείας.
  • Η αναδιάρθρωση του υπολοίπου δανεισμού της εταιρείας πραγματοποιείται με βιώσιμους όρους και μακροπρόθεσμο πλάνο αποπληρωμής, που θα περιορίσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.
  • Η χορήγηση πρόσθετου κεφαλαίου κινήσεως για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Η αναδιάρθρωση αυτή αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική ισορροπία της εταιρείας, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του αναπτυξιακού της πλάνου.