Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., εξέλεξε ομόφωνα, για το υπόλοιπο της θητείας του, τον κ. Κωνσταντίνο Δ. Παπαϊωάννου, ως εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος εκτελεστικού μέλους και Αναπληρωτή Προέδρου, Γεωργίου Α. Σαράντη.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  • Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου, Εκτελεστικό μέλος
  • Ελένη Μ. Παπανικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
  • Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος