Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε στην από 01.10.2018 συνεδρίασή του τη ματαίωση λόγω τεχνικού κωλύματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που είχε προγραμματιστεί να γίνει την 18η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρίας, στην Αλεξανδρούπολη, Σωκράτη Οικονόμου 3.