Η εταιρεία AKRITAS ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 3ης Απριλίου 2019, πιστοποίησε, επί τη βάσει της Έκθεσης Διασφάλισης της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων KSi Greece, τη μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί στην από 23/10/2018 Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα (4.700.914,- €) Ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.