Ανακοίνωση

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ανταποκρινόμενη σε κλήση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία απευθύνθηκε σε όλες τις εισηγμένες με κινητές αξίες εταιρείες, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, δημοσιοποιεί τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη για την Εννεάμηνη οικονομική περίοδο του 2020, όπως επίσης και επιμέρους πληροφορίες για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 στη λειτουργία της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2020 μέχρι 30/09/2020 σωρευτικά παρουσίασε μείωση 21,6%, διαμορφούμενος σε 16.820.637 € από 21.443.637 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η σταδιακή βελτίωση σε σχέση με την πορεία των πωλήσεων του 1ου εξαμήνου οφείλεται στο ότι κατά την περίοδο του Γ’ Τριμήνου του 2020 η μείωση είναι αρκετά περιορισμένη στο ύψος του 3,8%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση των πωλήσεων εξωτερικού λόγω των επιπτώσεων των κατά τόπους lock downs υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική αγορά εμφανίζει μείωση της τάξης του 15,1% για το 9μήνο, ενώ το Γ’ τρίμηνο αυξάνεται κατά 2,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους.

Παρά τις αντίξοες και πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο του Lockdown και τη μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρία εστιάζοντας στην διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων με αύξηση της συμμετοχής προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση του κόστους παραγωγής αλλά και την έγκαιρη αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της Ελληνικής κυβέρνησης, πέτυχε για το 9μηνο σημαντική αύξηση του μικτού κέρδους από 301.654 € το 2019 σε 1.143.993 € το 2020. Ως αποτέλεσμα, τα αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 448.741 € για την ίδια περίοδο του 2020, έναντι ζημίας 663.022 € πέρσι.

χιλ. ΕΥΡΩ

01/01-30/09/2019 01/01-30/09/2020 01/07-30/09/2019 01/07-30/09/2020
Κύκλος Εργασιών 21.443,637 16.820,637 6.677,157 6.422,453
Μικτό Κέρδος 301,654 1.143,993 194,083 488,290
Κέρδη προ φόρων (EBT) -4.613,282 -2.727,071 -1.410,196 -871,011
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) -2.497,082 -1.522,925 -716.703 -465,727
Κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) -663,022 448,741 -110,516 181,604

 

Ο συνολικός δανεισμός της AKRITAS δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με την Εξαμηνιαία Περίοδο του 2020. Το μέσο κόστος δανεισμού κυμάνθηκε όπως και τις προηγούμενες περιόδους σε 3,38% ενώ η αποκλιμάκωση που επήλθε κατά την προηγούμενη χρήση με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωσης του δανεισμού συνέβαλε καθοριστικά για την παρούσα σταθερότητα.

Η Διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υφίστανται, ενώ παράλληλα διατηρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ωστόσο, η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει το σύνολο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις στο βαθμό που είναι δυνατό κάτι να προβλεφθεί, δείχνουν ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στην προμήθεια α’ υλών από το εξωτερικό, ενώ ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα επίπεδα της προηγούμενης εκτίμησης, ενώ και η τάση βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας δεν θα επηρεαστεί.

 

Αναμφίβολα όμως, οι παράγοντες που υφίστανται και σχετίζονται με την πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και την επίδραση αυτού στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, δεν δύναται να ελεγχθούν αποκλειστικά από τη Διοίκηση του εταιρίας. Δεδομένου μάλιστα ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις επιπτώσεις που δύναται να επηρεάσουν την πορεία της στο μέλλον.