Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς