Σημαντικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας της ΑΚRITAS αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον, το οικοσύστημα και τους πόρους του. Η φιλοσοφία αυτή γίνεται πράξη καθημερινά και πιστοποιείται με βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

Η AKRITAS παρουσιάζει τα Best practices για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το πλάνο αειφορίας AKRITAS GREEN DNA, σύμφωνα με το οποίο η παραγωγική διαδικασία και το τελικό προϊόν ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η χρήση πιστοποιημένης ξυλείας για τη στήριξη της αειφορίας των δασικών εκτάσεων, η συμβολή στην κυκλική οικονομία με την επαναχρησιμοποίηση όλων των υπολειμμάτων ξυλείας, η ορθή αξιοποίηση των όμβριων υδάτων και των υγρών αποβλήτων και η διαχείριση όλων των μη ξύλινων αποβλήτων, αποτελούν ορισμένες από τις βασικές ενέργειες που πραγματοποιούνται στην AKRITAS.

Η AKRITAS ενισχύει την πράσινη ενέργεια με τη μειωμένη χρήση ορυκτών καυσίμων και το χαμηλό ενεργειακό της αποτύπωμα, αξιοποιώντας όλα τα υπολείμματα που προκύπτουν από τη μηχανική κατεργασία του ξύλου σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ.

Όλα τα τελικά προϊόντα της AKRITAS:

  • Είναι ανακυκλώσιμα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την τελική τους απόρριψη από τον καταναλωτή.
  • Το ενεργειακό τους αποτύπωμα υπολογίζεται σύμφωνα με τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης κύκλου ζωής και πιστοποιούνται για τις βελτιωμένες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
  • Είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα ως προϊόντα πολύ χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΰδης.
  • Συμμορφώνονται με τις απαραίτητες προδιαγραφές και συμβάλλουν στην απόκτηση πιστοποιήσεων πράσινων κτιρίων (πχ LEED, WELL Building Standard).

Η ΑΚRITAS έχει συμβάλλει ενεργά και έχει στηρίξει το έργο καταξιωμένων περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων:

  • Τη WWF, για τη διατήρηση των υγροβιότοπων του Έβρου και ειδικότερα τα προγράμματα για την προστασία των πληθυσμών της λαγγόνας και της νανόχηνας στην Ελλάδα.
  • Τον «Αρκτούρο» για την προστασία της καφέ αρκούδας και των βιοτόπων της.
  • Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ορεστιάδας, για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της διαχείρισής του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  • Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, για την προώθηση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού αναδεικνύοντας τη βιοποικιλότητα του Έβρου και της Θράκης αλλά και των γεωφυσικών – οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Green DNA

Green DNA BROCHURE

LEED