Η Βιομηχανία AKRITAS, η μόνη ελληνική βιομηχανία παραγωγής μοριοσανίδας, διατήρησε εντός του 2019 τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο της τεχνητής ξυλείας. Συνεχίζοντας την υλοποίηση της στρατηγικής της και την εστίαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. η εταιρία ενίσχυσε περεταίρω το μερίδιό της στα επενδεδυμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε μια αναδιάρθρωση των αγορών στόχων του εξωτερικού, διατηρώντας το εξωστρεφές της προφίλ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι τον Σεπτέμβριου του 2019 ολοκληρώθηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρίας. Στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών και κεφαλαιοποίησης δανειακών υποχρεώσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, συνολικού ύψους 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώθηκε ο δανεισμός της εταιρείας, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και το επιχειρησιακό της πλάνο, που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και την αποκλιμάκωση του συνολικού δανεισμού της εταιρείας.

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας για το 2019 κινήθηκε ελαφρά μειούμενος κατά -1%, φτάνοντας στα 28,8 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αναδιάρθρωση του μείγματος πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση κατά -5,9% των πωλήσεων μη επενδεδυμένης μοριοσανίδας καλύφθηκε από την αύξηση των πωλήσεων επενδεδυμένης μελαμίνης κατά 4,1%. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο δείκτης EBITDA  (προσαρμοσμένος για τη μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το προηγούμενο έτος, καθώς διαμορφώθηκε σε -24.518 ευρώ έναντι 1.517 ευρώ το 2018. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε παρά την αρνητική επίδραση από το υψηλό κόστος αγοράς ξυλείας το 1ο τρίμηνο του 2019 λόγω της αναγκαιότητας προμήθειας που προέκυψε εκείνη την περίοδο, και η οποία εκτιμάται σε περίπου 500.000 ευρώ.

Αναφορικά με το 2020, οι διαφαινόμενες αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσίασε η ελληνική οικονομία ανακόπηκαν βίαια λόγω της πανδημικής έξαρσης του κορωνοϊού (COVID-19) ενώ πλέον καθίσταται προφανές ότι η ανάπτυξη της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας για το 2020 θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της εταιρίας παραμένει προσηλωμένη μεσοπρόθεσμα στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της πανδημίας θωρακίζοντας την εταιρία και αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις νομοθετικές παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά, στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρίας αποτελούν:

  • Η προετοιμασία και επιχειρησιακός σχεδιασμός μέσω ανάπτυξης ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας για την αντιμετώπιση των συνθηκών που δύναται να προκύψουν λόγω του κορωνοϊού (COVID-19)
  • Η περεταίρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική Αγορά και αξιοποίηση της προσβασιμότητας σε ξένες αγορές
  • Η περεταίρω βελτίωση του προϊοντικού μείγματος με ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
  • Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές α’ και β’ υλών με στόχο την εκμετάλλευση των ευκαιριών αγορών που θα παρουσιάζονται για τη συνεχή μείωση του οριακού ανά μονάδα κόστους λειτουργίας της εταιρίας.
  • Η στρατηγική εστίασης της εταιρίας στη διαφοροποίησή της έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ποιότητας προϊόντος όσο παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης.