Σημαντικότατη αύξηση καταγράφηκε στο πρώτο τετράμηνο του 2016, στην παραγωγή αλλά και στις πωλήσεις της βιομηχανίας ξύλου ΑKRITAS, αύξηση η οποία όπως αποδεικνύει η προοδευτικότητα των στοιχείων, δεν είναι παροδική αλλά διαμορφώνει τάση για την Εταιρεία, η οποία έχει μάλιστα ενισχυθεί με κεφάλαια κίνησης συνολικού ύψους 6,5 εκ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευσή τους, της 25ης Μαΐου 2016, αναφέρθηκε συγκεκριμένα, ότι κατά το  πρώτο τετράμηνο του 2016 η παραγωγή κατέγραψε αύξηση της τάξης του 103% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και, κατά 48,5% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2014.

Όσον αφορά στις πωλήσεις, αυτές ανήλθαν στα 7.530.000 EUR το Α τετράμηνο του 2016 ,σημειώνοντας  αύξηση κατά 77% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και κατά 25% σε σχέση με το 2014.

Οι συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις οφείλονται στην διεύρυνση του μεριδίου της ΑΚRITAS στην ελληνική αγορά, κυρίως από υποκατάσταση εισαγωγών, ενώ συνέβαλε και η ενίσχυση των  εξαγωγών της Εταιρείας σε περισσότερες χώρες.

Επίσης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης τονίσθηκε ότι ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση της Βιομηχανίας με κεφάλαια κίνησης συνολικού ύψους 6,5 εκ. ευρώ, που είχε αρχίσει τον Μάιο του 2015. Ειδικότερα, η διάθεση, στη παρούσα φάση, του δευτέρου σκέλους του χρηματοδοτικού πακέτου, ύψους ποσού 3,2 εκ ευρώ, δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον καθώς η AKRITAS μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα την παραγωγή  με πρώτες ύλες, επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεων, εξέλιξη που θα επιτρέψει την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς οι δύο ανωτέρω δείκτες αποτελούν τις κυριότερες παραμέτρους κερδοφορίας της εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η AKRITAS είναι η μοναδική ελληνική εταιρία στο χώρο της τεχνητής ξυλείας (παραγωγή μοριοσανίδας),  η οποία λειτουργεί σε συνεχή ροή  την παραγωγική της δραστηριότητα, και απασχολεί σε μόνιμη βάση 247 εργαζόμενους .

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας ,η δυναμική που καταγράφεται  από το πρώτο τετράμηνο του 2016 και η εξωστρέφεια του προγράμματος του τμήματος marketing ,  είναι οι παράγοντες που δημιουργούν την πεποίθηση ότι η AKRITAS θα επανακάμψει με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και λειτουργικής κερδοφορίας το 2016.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑKΡΙΤΑΣ Α.Ε., της 25ης Μαΐου 2016, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν 10.370.600 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τα κάτωθι:

-Tις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις για το 2015  και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών λογιστών.

-Απάλλαξε τα μέλη της Διοίκησης όπως και τους ορκωτούς λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

-Εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 2016.

-Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για το 2015 και προέκρινε τις δαπάνες αμοιβών και αποζημιώσεων για το 2016.

-Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, για συμμετοχή σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

-Ενέκρινε τα όρια εξόδων ταξιδιού.