Έπειτα από τη διεξαχθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 και την εκλογής νέου μέλους ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Λουκία Α. Σαράντη – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος – Αναπληρωτής Πρόεδρος (Γενικός Διευθυντής Λειτουργιων – COO), Εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου – Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Μ. Παπανικολάου – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του παρόντος είναι πενταετής και το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2025

 

Επιπρόσθετα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, εκλέχθηκε παμψηφεί από τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 η Επιτροπή Ελέγχου.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται ως εξής:

Ελένη Μ. Παπανικολάου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002

Γεώργιος Βαλαβάνης, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία

Παναγιώτης Γκουλιαμτζής, μη μέλος ΔΣ και ανεξάρτητο προς την εταιρία.