Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι, με βάση τις δημοσιευμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (01/01/2016 με 30/06/2016), οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α.Α. όπως είχαν ενταχθεί έπειτα από την απόφαση της 7ης Απριλίου 2015 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α.Α. Αιτία αποτέλεσε η μη εκπλήρωση του κριτηρίου 1β του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α., από την πλευρά της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., περί του ύψους των ζημιών άνω του 30% των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση του 2014.

Πάρα ταύτα, η Διοίκηση της εταιρίας συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει θέσει σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες για την επιστροφή της μοναδικής Ελληνικής εταιρίας του κλάδου τεχνητής ξυλείας σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα.

Οι πασιφανείς θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται εντονότατα αρχικά από τον ιδιαίτερα αυξημένο κύκλο εργασιών, καθώς για το Ά Εξάμηνο ανήλθε σε 12.079.230 € αυξημένος κατά 4.035.050 ήτοι 50,16% σε σχέση με το 2015, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια θετικότατη δυναμική συγκρινόμενος και με το 2014 καθώς είναι αυξημένος κατά 11,9%.

Επιπρόσθετα τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, παρά το ότι ανήλθαν σε ζημίες ποσού 833.489€, δείχνουν τη θετική ροπή στην οποία διέρχεται τη εταιρία καθώς είναι ιδιαιτέρως μειούμενα σε σχέση με τη ζημία 2.373.403 € που εμφάνισαν κατά την ίδια περίοδο του 2015. Ενώ στα ίδια συμπεράσματα μας οδηγεί και το μικτό περιθώριο πωλήσεων το οποίο ανήλθε οριακά αρνητικό στο -0,47% έναντι -17,57% της προηγούμενης χρήσης με προοπτική να κλείσει σε θετικά επίπεδα στο τέλος της χρήσης με βάση τη δυναμική των πωλήσεων που εμφανίζεται μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. εντός της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει περιέλθει η Ελληνική οικονομία τα τελευταία έξι χρόνια, καταφέρνει να εκπληρώνει στο έπακρο τις υποχρεώσεις της προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ιδρύματα και τους εργαζομένους. Το επιχειρηματικό σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη για την επιστροφή του ομίλου σε θετικά αποτελέσματα έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και ενίσχυση του ορθολογικού μίγματος πωλήσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό με τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου πωλήσεων και την αναστροφή του EBITDA, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην ποιοτική αναβάθμισης του πελατολογίου και στην αξιοποίηση της κυρίαρχης θέσης στην Εθνική Αγορά ως η μοναδική Ελληνική βιομηχανία στον κλάδο της τεχνητής ξυλείας.