Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Διαρκής φροντίδα της εταιρίας είναι η διασφάλιση της διαβίωσης των ανθρώπων της σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
Ειδική μέριμνα υπάρχει για την ανάπτυξη συστημάτων αναφορικά με την καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων και ασφαλούς εργασίας. Η φιλοσοφία αυτή  γίνεται πράξη καθημερινά και πιστοποιείται με βάση το ΟΗSAS 18001:2007.