Το REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) είναι ευρωπαϊκός κανονισμός ο οποίος αφορά την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων. 

H βιομηχανία AKRITAS κατανοώντας τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της ως προς τον κανονισμό δηλώνει πως για τα κάτωθι προϊόντα της: 

  • Μοριοσανίδα AKRIPAN®
  • Μοριοσανίδα HYDROPAN®
  • Μοριοσανίδα με επενδυμένη με διακοσμητική επιφάνεια μελαμίνης
  • Ημιέτοιμα προϊόντα POLYTHETA®

δεν απαιτείται εγγραφή ή προεγγραφή στο REACH, αλλά παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τις ουσίες υψηλής επικινδυνότητας SVHC (Substances of Very High Concern) οι οποίες περιέχονται στα προϊόντα της.

Δήλωση εναρμόνισης με REACH