Το ISO 14001:2015 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Μέσω αυτού η AKRITAS επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού και διοικητικού μοντέλου, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας, στην πρόληψη της ρύπανσης, στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας, καθώς και στη συμμόρφωσή της με την υπάρχουσα νομοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εταιρεία παρακολουθεί δείκτες, όπως τις καταναλώσεις των πρώτων υλών και άλλων πόρων, την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και θέτει περιβαλλοντικούς στόχους τους οποίους παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς.

ISO 14001:2015