Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίο περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα. Όλα τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας της AKRITAS εφαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015. Με την υιοθέτηση αυτού του συστήματος, η εταιρεία αποδεικνύει τη μέριμνά της για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η AKRITAS έχει δημιουργήσει Τμήμα Ποιότητας και επενδύει συνεχώς στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου, στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, προσηλωμένη στο στόχο της δημιουργίας προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις.

ISO-9001:2015