Δήλωση Κατασκευαστή – Συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 14322.

Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. διεξάγει ελέγχους βάσει όλων των οριζόμενων προτύπων ΕΝ 312, ΕΝ 14322, ΕΝ 14323, ΕΝ 438-1 και βάσει των διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει η εταιρία με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.

Δήλωση συμμόρφωσης με EN 14322