Ακολουθώντας πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής, η AKRITAS είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το  πρότυπο FSC®. Τα προϊόντα με σήμανση FSC® διασφαλίζουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή από το αρχικό στάδιο έως το τελικό προϊόν, αναγνωρίζονται, διαχωρίζονται και προέρχονται από προμηθευτές οι οποίοι συμμορφώνονται με τις αρχές και τα κριτήρια της υπεύθυνης δασικής διαχείρισης του FSC®.

FSC®