Η Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και για αυτό καλύπτεται από ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων. Η AKRITAS εφαρμόζει το πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία της εταιρείας (διεύθυνση, πελάτες, επισκέπτες). Αυτό δημιουργεί ένα αξιόπιστο σύστημα για τον εντοπισμό, την καταγραφή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λειτουργία του. Επιπλέον, θέτει συγκεκριμένους στόχους με κύριο στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η εδραίωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από όλους τους εργαζομένους της.

ISO 45001:2018