Η Υγιεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και για αυτό καλύπτεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων.

Η AKRITAS εφαρμόζει το πρότυπο ISO 45001:2018, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία της εταιρείας (διοίκηση, πελάτες, επισκέπτες). Μέσω αυτού καθιερώνεται ένα αξιόπιστο σύστημα αναγνώρισης, καταγραφής, ελέγχου και αξιολόγησης των κινδύνων υγείας & ασφάλειας που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της. Επιπλέον, θεσπίζει συγκεκριμένους στόχους με κύριο μέλημα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων. Στόχο αποτελεί η εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, καθώς επίσης και η εμπέδωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των εργαζομένων της.

ISO 45001:2018