Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν.

Η AKRITAS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτός ισχύει, επιδιώκοντας την ενίσχυση του διαλόγου με όλους όσοι συνδέονται με την εταιρία και τη συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.