Οι Αξίες μας

Η AKRITAS χαρακτηρίζεται από το ήθος, τη συνέπεια και το σεβασμό προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Η τήρηση των παραπάνω αρχών αποτελεί δέσμευση για τη Διοίκηση της Εταιρείας μας, καθορίζοντας τη φιλοσοφία και την κουλτούρα μας, την καθημερινή λειτουργία μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

Σύμφωνα με τη δέσμευση μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact) σεβόμαστε:

Α. τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υιοθετώντας τις αρχές των διεθνών διακηρύξεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Αρχή 1η), αναπτύσσοντας διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα περιστατικό παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη λειτουργία μας (Αρχή 2η),

Β. τους Κανόνες Εργασίας υποστηρίζοντας την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων μας (Αρχή 3η), εξαλείφοντας όλους τους τύπους της καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας (Αρχή 4η), διασφαλίζοντας διαδικασίες για την αποφυγή περιστατικών παιδικής εργασίας (Αρχή 5η), αναπτύσσοντας διαδικασίες που απαλείφουν τις διακρίσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης των εργαζομένων μας (Αρχή 6η) και υιοθετώντας Πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση των Διακρίσεων, της Βίας και της Παρενόχλησης στους χώρους της Εταιρείας μας,

Γ. το Φυσικό περιβάλλον υποστηρίζοντας την προληπτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων (Αρχή 7η), αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση αυξημένης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας (Αρχή 8η), ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας στις διαδικασίες παραγωγής μας (Αρχή 9η),

Δ. τις διαδικασίες ενάντια στη Διαφθορά αποφεύγοντας όλες τις μορφές της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας (Αρχή 10η).

H Αποστολή μας

Ο στόχος μας, που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας με αίσθημα ευθύνης έναντι τόσο των πελατών όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.