ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ OIKONOMIKΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018 ΤΗΣ BIOMHXANIAΣ ΑΚRITAS

Η βιομηχανία τεχνητής ξυλείας AKRITAS ολοκλήρωσε μέσα στο 2018 την επανατοποθέτησή της στην αγορά. Εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, άλλαξε στοχευμένα το μίγμα πωλήσεών της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε ελαφρώς μειωμένος (-4,9%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα επίπεδα των €29,035 εκατ., λόγω της απόφασης περιορισμού των πωλήσεων μοριοσανίδας. Η αρνητική επίδραση της ως άνω διαφοροποίησης, αντισταθμίστηκε μερικώς από την τόνωση της ζήτησης στην ελληνική αγορά επενδεδυμένων προϊόντων, καθώς από το σταδιακό άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, στις 21.09.2018 υπογράφηκε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρίας με τις πιστώτριες τράπεζες, το οποίο αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας και τη χρηματοδότησης των αναπτυξιακών της πλάνων.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο δείκτης EBITDA σε επίπεδο Ομίλου (προσαρμοσμένο για τη μη ενσωμάτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων) παρέμεινε οριακά θετικό στα επίπεδα των €1.500 (€386χιλ το 2018) παρά τις αντίξοες συνθήκες κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους, όπου η χαμηλή παραγωγικότητα λόγω ανεπάρκειας ποσοτήτων α΄υλών (ξυλείας) σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ανάλωσης ξύλου σε σχέση με το 2017, οδήγησε σε αναστροφή της θετικής μέχρι εκείνη την περίοδο πορείας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εικόνα αυτή έχει αναστραφεί κατά το 1ο τρίμηνο του 2019, όπου η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί και το κόστος α’ υλών έχει ομαλοποιηθεί αισθητά.

Η προσήλωση στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεχίζεται απρόσκοπτα με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση της μεγάλης ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τόσο το προφίλ όσο και τα αποτελέσματα της εταιρίας.  Στην κατεύθυνση αυτή, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της εταιρίας είναι:

  1. Ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού εντός του α΄εξαμήνου του 2019.
  2. Περεταίρω ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης στην Ελληνική Αγορά και αξιοποίησης της αυξημένης τπροσβασιμότητας σε ξένες αγορές.
  • Περεταίρω βελτίωση του προϊοντικού μείγματος με ενίσχυση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία.
  1. Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους μέσω επίτευξης οικονομιών κλίμακας με στόχο τη συνεχή μείωση του οριακού ανά μονάδα κόστους λειτουργίας της εταιρίας.
  2. Στρατηγική εστίασης της εταιρίας στη διαφοροποίησή της έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ποιότητας προϊόντος όσο παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης.