ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   ΑΚRITAS

Η βιομηχανία επεξεργασίας τεχνητής ξυλείας AKRITAS ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωσης της ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις κατά €20,4 εκατ. σύμφωνα με το από 21.09.2018 υπογεγραμμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες. Στα πλαίσια αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Αυξήθηκαν κατά €20,4 εκατ. τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές ΑΜΚ που πραγματοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν είναι Προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑΑ.
  • Μειώθηκε κατά αντίστοιχο ποσό ο δανεισμός της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα το υπολειπόμενο ποσό ύψους €36,9 εκατ. αναδιαρθρώθηκε σε ορίζοντα δεκαετίας κατά μέσο όρο
  • Περιορίζεται σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας κατά περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας με την εξυγίανση του Ισολογισμού της και την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.