Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2016 με 30/09/2016) οι μετοχές θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία επιτήρησης του Χ.Α.Α όπως είχαν ενταχθεί έπειτα από την απόφαση της 7ης Απριλίου 2015  της Διοικούσαν Επιτροπής του Χ.Α.Α. Αιτία είχε αποτελέσει η μη εκπλήρωση του κριτηρίου 1β του άρθρο 3.1.2.4  του Κανονισμού του Χ.Α.Α. περί του ύψους των ζημιών άνω του 30% των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2014.

Η παρούσα κατάσταση της Επιτήρησης αναμένεται να αναστραφεί στο άμεσο μέλλον καθώς η υλοποίηση του σχεδίου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτριών τραπεζών για την αναδιάρθρωση του δανειακού χρέους και της αναχρηματοδότησης της εταιρίας θα ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017, και κατ’ επέκταση η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. θα επιστρέψει σε χρηματοοικονομική ισορροπία και λειτουργική κερδοφορία.

Τα αποτελέσματα του Ά Εξαμήνου του 2017 δείχνουν ότι οι προσπάθειες που έχει καταβάλλει η διοίκηση της εταιρίας αποδίδουν γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από τη σταδιακή αύξηση του κύκλου εργασιών για δεύτερη συνεχή χρήση και την εξίσου σταδιακή εξομάλυνση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Για το Ά Εξάμηνο ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος κατά 21,9% ενώ η λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας (EBITDA), είναι βελτιωμένη κατά 55% καθώς έχουν περιοριστεί οι ζημιές σε 367.331 € έναντι ζημιών 833.489 € της προηγούμενης περιόδου.