Έχοντας σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές, η Εταιρεία μας έχει αναγνωρίσει τον σημαντικό της ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει για την επίτευξη των κρίσιμων στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους της αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε καθημερινή βάση για να συνεισφέρει στην κοινωνική ευημερία των τοπικών κοινωνιών, στην προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων της, στην επαγγελματική πρόοδο των στελεχών της, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Εντάσσουμε το σύνολο αυτών των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Απολογισμού Εταιρικής Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης – ESG, το οποίο συνιστά μια από τις κρισιμότερες προτεραιότητες για το σύνολο των αποφάσεων μας.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Λουκία Σαράντη, στο εισαγωγικό σημείωμα, «Από το 1977, έτος ίδρυσης της AKRITAS, υπήρχε η απόλυτη προσήλωση στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ρητή δέσμευση για σεβασμό προς τις ανθρώπινες αρχές και αξίες. Η υπογραφή του Διεθνούς Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ το 2005 ήταν ένα θεμελιώδες βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθότι πρόκειται για την μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης, που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίες, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχοντας την πεποίθηση ότι η εταιρική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να δεσμεύονται, να καθορίζουν και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ετήσια κατάρτιση του απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – ESG με βασικό άξονα την συνεχή βελτίωση προς τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά ζητήματα.» ​

ESG 2021

ESG 2022