Ενημέρωση σχετικά με την την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑΑ

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι, οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α.Α.