Ενημέρωση σχετικά με την την παραμονή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑΑ

Στα πλαίσια δημοσίευσης των Εννεάμηνων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 30/09/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών