Ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε στην από 01.10.2018 συνεδρίασή του τη ματαίωση λόγω τεχνικού κωλύματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης