Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Έπειτα από τη διεξαχθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 και την εκλογής νέου μέλους ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής: