Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007

Η Εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρία»), με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των μετόχων της, γνωστοποιεί ότι: Α) Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της 30.12.2020 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρία, το συνολικό ποσοστό της μετόχου Μαρίας Σαράντη σε μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία διαμορφώθηκε την 23.11.2009 σε 48,214% επί του συνόλου των…