Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η Εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 20/6/2023 παραίτησης της κας. Λουκίας Σαράντη από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέλεξε σε αντικατάστασή της, στην από 21/6/2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τον κ. Ευθύμιο Κωνσταντόπουλο, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με την…