Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

Η εταιρεία AKRITAS στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών τροποποιεί  το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024, αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 24η Μαΐου 2024.

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2023

  Η χρήση του 2023 χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της AKRITAS, που σε συνδυασμό με τη λειτουργική της κερδοφορία έχουν αναμορφώσει αποτελεσματικά την κεφαλαιακή της δομή θέτοντας τη βάση για την περεταίρω ανάπτυξή της. Ο κύκλος εργασιών παρουσίαση μείωση 6,5% και διαμορφώθηκε σε €40,6 εκατ. έναντι €43,4 εκατ. την…

Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

Η εταιρεία AKRITAS στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024: 1)      Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στις 26 Απριλίου 2024 2)      Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 2 Ιουλίου 2024 Δεν θα υποβληθεί πρόταση του Διοικητικού…

Ανακοίνωση Σχολιασμού Εξαμηνιαίας Οικονομικής Κατάστασης

Η AKRITAS, το Ά Εξάμηνο 2023 υλοποιώντας μεθοδικά ένα ολιστικό σχέδιο εξυγίανσης, ολοκλήρωσε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και απομείωσης του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 37,9 εκατ. ευρώ την 31.12.2022. Η εντυπωσιακή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης κατά το Ά Εξάμηνο, σε συνδυασμό με τη λειτουργική κερδοφορία θέτει ισχυρές βάσεις για την…

Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η Εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 20/6/2023 παραίτησης της κας. Λουκίας Σαράντη από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέλεξε σε αντικατάστασή της, στην από 21/6/2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, τον κ. Ευθύμιο Κωνσταντόπουλο, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με την…

Έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 Έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου   Η AKRITAS, ανακοινώνει την έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του, και ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, διάρκειας επτά (7) ετών, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δεκαεπτά εκατομμυρίων…

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022

Παρά τις δυσμενείς πληθωριστικές συνθήκες και την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το 2022 αποτελεί ορόσημο για τα οικονομικά αποτελέσματα της AKRITAS σηματοδοτώντας την πλήρη ανάκαμψή της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2022 παρουσίασε αύξηση 17,9 % διαμορφούμενος σε €43,4 εκατ. έναντι €36,8 εκατ. την προηγούμενη περίοδο. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε…

Θεμελιώδη Οικονομικά μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2022

Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. πρωτ. 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις με εισηγμένες κινητές αξίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η ΑΚΡΙΤΑΣ ανακοινώνει τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη Γ’ Τριμήνου της χρήσης 2022 και τις απόρροιες των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.  …

Ανακοίνωση ορισμού Εσωτερικού Ελεγκτή και Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την απόφαση της 06ης Δεκεμβρίου 2022 ορίζει τον κ. Δημήτριο Καραφυλλίδη ως Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σε αντικατάσταση του κ. Παντελή Κάλλια, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου…

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ά Εξαμήνου 2022

Ο κύκλος εργασιών της AKRITAS παρουσίασε κατά το Ά Εξάμηνο του 2022 μία σημαντική αύξηση κατά 31,4%. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία εξαιτίας αρχικά της πανδημίας και μετέπειτα των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €22,1 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών συνθηκών που επικράτησαν για τον κλάδο στην…